Formulier voor uitoefening van het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)  Ik vind dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op een andere wijze verwerkt werden.
  Ik trek mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens in, omdat ik van mening ben dat deze onrechtmatig verzameld werden of dat de gevoelige gegevens verzameld werden zonder rechtsgrond voor de verwerking daarvan.
  Ik maak bezwaar tegen de verwerking, omdat ik van mening ben dat er geen dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking of dat deze gebruikt worden voor commerciële prospectie of zelfs profilering.
  Ik ben van mening dat mijn persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  Ik ben van mening dat mijn persoonsgegevens gewist moeten worden ter naleving van een wettelijke verplichting, die voorzien is door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
  Ik ben van mening dat de persoonsgegevens op onrechtmatige, frauduleuze of twijfelachtige wijze verzameld werden bij een kind van minder dan 16 jaar.
  Ik ben van mening dat mijn persoonsgegevens openbaar gemaakt werden door de verwerkingsverantwoordelijke en ik wens dat deze gegevens gewist worden, evenals de eventuele kopieën of reproducties van deze gegevens.